MƯA CHIỀU

Mưa chiều mát rượi cả vườn sân
Ướt rượt đường xe lẫn cổng gần
Cỏ vẫn nằm yên đầm triệu lá
Cây vừa đứng lặng đẫm ngàn thân
Nhờ mây tưới rẫy bao nhà chuộng
Để nước vào nương những hộ cần
Hạn hán làm cho cành ủ rũ
Bây giờ thỏa dạ lắm người dân
Thi Nang