CÙNG NHAU XƯỚNG HỌA THƠ

HỒN THƠ TỎA SÁNG
Cây bút,Hồn thơ:Tỏa các nơi
Đông Tây Nam Bắc:Chốn đương thời
Mỹ Dung – Hà Nội:Lời thơ tới
Đăng Ngạn – Sài Gòn:Tiếng sáng ngời
Nguyễn Lạc – Hải Dương:Vui xướng họa
Trương Giầu – Đà Lạt:Thích chung lời
Tuyết Nhung – Bình Định:Lòng ghi tạc
Bãi cháy – Đăng Hoành:Những điểm chơi
Lương Đức Thu
Xuân 2012
Kính họa bài “HỒN THƠ TỎA SÁNG” của Cụ Lương Đức Thu là Hội viên của Trung tâm Văn học nghệ thuật Quốc gia – Hà Nội Huyện Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương
CÙNG NHAU XƯỚNG HỌA THƠ
Vui cùng quý hữu ở nhiều nơi
Mãi tuyển vần gieo tự thiếu thời
Lẽ phải hằn tâm dường ngọc sáng
Điều hay khảm não tựa sao ngời
Ngàn hôm nhả chữ đều theo luật
Vạn buổi rèn câu đã góp lời
Kết bạn giao hòa trên cõi ảo
Bao mùa xướng họa vẫn thường chơi
Phạm Văn Náng ( Thi Nang)