HIỂN HÁCH

Bài xướng:
VINH QUANG
Vinh quang chói lọi giống Tiên Rồng
Sử sách lưu truyền vạn chiến công
Ải nọ bao lần xương rải trắng
Sông kia mấy bận máu loang hồng
Canh rừng chí vững ngời phương bắc
Giữ đảo gan bền rạng phía đông
Tiếng Hịch* năm xưa còn vọng mãi
Đời sau chữ THỆ khắc trong lòng!
* Bài Hịch tướng sĩ của Trần hưng Đạo viết năm 1285
Nguyen Thi Minh
Bài họa
VINH QUANG
Nước Việt con Tiên giống cháu Rồng
Oai hùng giết giặc lập kỳ công
Hoằng Thao thất bại xương phơi trắng
Sĩ Nghị tiêu tan máu nhuộm hồng
Mấy trận xâm lăng thua cánh bắc
Bao lần lấn chiếm nhục đằng đông
Dân ta luyện trí theo lời Hịch
Chiến thắng vinh quang tận cõi lòng
Namphong Lengu
Cái Bè Tiền Giang
Ngày 01.11.2022
Xin phép họa thơ với Nguyen Thi Minh và Namphong Lengu một bài ạ
Bài họa:
HIỂN HÁCH
Lừng danh vạn kiếp tử tôn Rồng
Hiển hách muôn đời vĩ đại công
Khử giặc ngông cuồng xương rã trắng
Trừ quân hiểm độc máu tuôn hồng
Kiên cường bảo vệ yên vùng bắc
Quyết liệt duy trì ổn cõi đông
Để giúp sơn hà thêm rạng rỡ
Toàn dân nước Việt đã chung lòng
Thi Nang