GIA ĐÌNH SUM HỌP 

團 聚 家 庭 
團 圓 幸 福 舉 家 庭 
每 戶 今 時 得 顯 榮 
子 息 歸 回 於 父 母 
同 欣 祖 國 已 清 平 
詩 囊 
+Hán Việt:
ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH 
Đoàn viên hạnh phúc cử gia đình 
Mỗi hộ kim thời đắc hiển vinh 
Tử tức quy hồi ư phụ mẫu 
Đồng hân Tổ quốc dĩ thanh bình 
Thi Nang 
+Dịch nghĩa:
GIA ĐÌNH SUM HỌP 
Cả gia đình vận may phúc tốt tụ hội đầy đủ 
Bây giờ mỗi nhà được rực rỡ vẻ vang 
Con cái trở về với cha mẹ 
Cùng nhau vui mừng nước của tổ tiên mình đã thái bình 
Thi Nang
+Dịch thơ:
GIA ĐÌNH SUM HỌP
Đoàn viên hạnh phúc cả gia đình
Mỗi hộ bây giờ được hiển vinh
Con cháu quay về bên bố mẹ
Cùng vui tổ quốc đã thanh bình
Thi Nang