ATM KHẨU TRANG

Tạo lẫm thân tình chứa khẩu trang
Điều hay lẽ phải quý hơn vàng
Cho người đã khổ vơi buồn bực
Tặng kẻ đang nghèo đỡ xốn xang
Dẫu tổn nhiều công nào có ngại
Dù hao bộn của vẫn không màng
Chân thành cảm tạ lòng nhân ái
Hỗ trợ cho đời rất vẻ vang
Thi Nang