BAO GIỜ HẾT BÃO LỤT?

Thu tàn bão đến khổ miền Trung
Lũ lụt nhiều phen thấy hãi hùng!
Đã trải qua rồi sau chín trận
Cơn mười tiếp tục sẽ hành hung
Thi Nang