BÊN THỀM NGOẠN CẢNH

Phù vân tụ tán giữa lưng trời
Ngoạn cảnh bên thềm lá nhãn rơi
Lặng ngắm vườn xưa cành ủ rũ
Thầm trông cổng cũ gạch tơi bời
Thương người biệt lớp về trăm nẻo
Nhớ kẻ lên đường đến vạn nơi
Mãi tạc vào tâm hình bóng nhỏ
Dù xa trọn kiếp chẳng quên lời
Thi Nang