CHẬU PHÁT TÀI (THIẾT MỘC LAN)

Mỗi buổi thường xem chậu phát tài
Tô màu điểm sắc cõi trần ai
Hằng năm tỉa ngọn chừa thân gốc 
Trổ những chồi xanh cụm lá dài
Thi Nang