CHỈ CÒN LẠI NGHĨA NHÂN

Thân tàn cốt rệu chẳng còn chi!
Giữa chốn trần gian để lại gì?
Việc nghĩa muôn đời luôn hưởng ứng
Điều nhân vạn kiếp vẫn duy trì
Thi Nang