CHIA LY

Đau lòng nuốt lệ tiễn người đi
Lặng lẽ nhìn nhau chẳng nói gì!
Ảo não im lìm như tượng đá
Còn lưu kỷ niệm lúc phân kỳ
Thi Nang