CHIỀU XUÂN (Ngũ độ thanh)

Chiều xuân én liệng giữa khung trời
Cạnh cổng âm thầm lá khẽ rơi
Bỏ nhánh hai tuần hoa rệu rã
Lìa thân một tháng quả tơi bời
Người đang rẽ lối về trăm ngả
Kẻ đã lên đường tới chục nơi
Mải ngắm muôn hình trong vũ trụ
Từ xưa xuất hiện ở trên đời
Thi Nang