CƠN BÃO SỐ 9 ĐÃ CÀN QUA MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG (28/10/2020)

Bão cấp mười hai sập cửa nhà
Trôi cầu ngập suối lũ càn qua
Đường hư núi lở người lâm nạn
Để lại cho đời nỗi xót xa!
Thi Nang