CON ĐƯỜNG RẢI NHỰA

Con đường rải nhựa mới làm xong
Quãng thẳng qua rồi tới đoạn cong
Chẳng ngại dầm sương vào xã ấp
Nào e dãi nắng vượt kênh đồng
Người đi mỗi buổi nghe vừa ý
Kẻ lại từng hôm thấy vững lòng
Rộn rã niềm vui về xóm nhỏ
Dân nghèo thỏa mãn hết chờ mong
Thi Nang