ĐÃ SỬA XONG ĐƯỜNG NHỰA

Trước ngõ con đường trải nhựa xong
Về đi mỗi buổi thấy yên lòng
Người xe rải rác thường qua lại
Những hộ ven lề thỏa ước mong
Thi Nang