NGHÌN TRÙNG XA CÁCH

Người đi dặm thẳm hằng mong nhớ
Kẻ ngụ quê nghèo mãi ngóng trông
Lặng lẽ năm dài ra cuối biển
Âm thầm tháng rộng ở đầu sông
Còn in xuống não ly trà đậm
Đã khảm vào tâm chén rượu nồng
Buổi tiễn đưa thuyền sương giá lạnh
Bao giờ trở lại lúc trời đông?
Thi Nang