DỊCH SARS COVID-2 TRỞ LẠI NƯỚC TA

Dịch Sác len vào lãnh thổ ta (*)
Làm cho cực khổ ngót trăm nhà
Xem người nhiễm bệnh lòng đau đớn
Thấy kẻ qua đời dạ xót xa
Bữa nọ nghe đài thương vóc trẻ
Ngày nay đọc báo tủi thân già
Kiên cường dũng cảm lo phòng chống
Bất cẩn e rằng lệ sẽ sa
Thi Nang
(*): Dịch Sác tức là dịch Sars CoViD-2