ĐỔI MỚI

Cảnh cũ làng xưa đất bạc màu
Bây giờ dãy phố dựng kề nhau
Mừng vui mỗi hộ đều sung túc
Tổ quốc rồi đây sẽ mạnh giàu
Thi Nang