ĐƯỜNG THU XƯA

Đường thu quạnh quẽ lá rơi đầy
Đã phủ ven lề cạnh gốc cây
Khảm trí quê nghèo khi giã biệt
Hằn tâm cảnh cũ lúc sum vầy
Thường mong đợi mãi người qua đấy
Vẫn nhớ thương hoài kẻ ngụ đây
Lặng lẽ trông về nơi xóm nhỏ
Nhìn lên chỉ thấy nhạn xa bầy
Thi Nang