GIA ĐÌNH NÔNG DÂN

Xin họa đáp lễ với Nguyễn Tuấn một bài nhé!
Bài xướng:
NHÀ NÔNG
Dầm mưa dãi nắng ở trên đồng
Cực khổ bao đời vẫn gắng công
Đã đổ mồ hôi mùa gặt hái
Từng hao sức khỏe độ vun trồng
Bền tâm trải lắm ngày oi hạ
Vững dạ qua nhiều buổi rét đông
Hạt lúa oằn bông cùng nhãn bưởi
Quần nâu áo vải vợ bên chồng
Thi Nang

Bài họa 1:
NGHỀ NÔNG
Cứ mỗi mùa mưa lại ở đồng
Be bờ cuốc ruộng cũng dày công
Coi vừa đủ nước liền gieo mạ
Thấy đã đầy phân lại phải trồng
Dãi nắng dầm sương vào buổi hạ
Chơi bời sửa soạn lúc về đông
Đầy kho giữ lại chờ ăn tết
Mãi thấy niềm vui ở cạnh chồng
Nguyễn Tuấn 07/10/2020

Bài họa 2:
GIA ĐÌNH NÔNG DÂN
Bình minh vội vã bước ra đồng
Nỗ lực chăm làm chẳng tiếc công
Mỗi độ dầm sương thường tỉa cắt
Từng khi dãi nắng chỉ gieo trồng
Oi nồng nữ cuốc trong ngày hạ
Lạnh giá nam cày giữa buổi đông
Thỏa mãn bao mùa đi gặt hái
Cùng nhau phấn khởi vợ theo chồng
Thi Nang