HOÀI NIỆM

Ngoài hiên vẳng lại tiếng tiêu sầu
Giữa lúc mây vừa thả giọt ngâu
Lặng nhớ bao ngày đi khẩn rẫy
Thầm thương những buổi bước qua cầu
Trao lời thuở ấy lòng in đậm
Gửi ý hôm nào não tạc sâu
Lớp cũ trường xưa nhiều kỷ niệm
Tình thân mãi khắc ở trong đầu
Thi Nang