KỶ NIỆM MƯỜI NĂM THÀNH LẬP VIỆT NAM THI ĐÀN

Mười năm xướng họa ở Thi Đàn
Nghĩa ẩn trong tình thật chứa chan
Nhả chữ thêu vần khi hạ dứt
Rèn câu dệt tứ thuở đông tàn
Bao ngày gặp gỡ hằn tim óc
Những buổi chia lìa xót ruột gan
Nhớ mãi lời hay và cảnh đẹp
Còn lưu kỷ niệm phút thanh nhàn
Thi Nang