KỶ NIỆM ÙA VỀ TRƯỚC CẢNH HOÀNG HÔN

Chân trời ẩn hiện bóng tà dương
Dõi bước người đi ở vệ đường
Giữa ngọn sương mờ chưa hết phủ
Trên cành nắng nhạt vẫn còn vương
Khơi ngày tiễn bạn khi lìa lớp
Gợi buổi hồi quê lúc giã trường
Mãi khắc trong lòng bao kỷ niệm
Yêu nghề chẳng ngại đến mười phương
Thi Nang