LÚC Ở VIỄN PHƯƠNG

Từ hôm giã lớp biệt ngôi trường
Mấy độ thu về ở viễn phương
Ngẩng mặt trông rừng khơi nỗi nhớ
Nghiêng đầu ngắm rẫy gợi niềm thương
Năng hằn xuống não nhiều khu ruộng
Đã tạc vào tâm lắm nẻo đường
Thuở ấy gia đình mong đợi mãi
Lo tròn trách nhiệm để hồi hương
Thi Nang