NỖ LỰC

Ngày nay Tổ quốc đã thanh bình
Gắng học chăm làm sẽ hiển vinh
Bảo vệ sơn hà luôn vững chắc
Và xây hạnh phúc của gia đình
Thi Nang