MAI VÀNG TRỔ NỤ NỞ HOA

Hoàng mai trụi lá vẫn vươn cành
Giữa lúc đông tàn trổ nụ xanh
Mỗi dịp xuân về hoa hé nở
Màu tươi cảnh đẹp Tết yên lành
Thi Nang