MƯỜI LĂM NĂM CHUÔNG VÀNG VỌNG CỔ

Chuông vàng vọng cổ rất thành công
Những lúc ngồi nghe thật thỏa lòng
Trỗi giọng ca mùi cho kẻ thích
Đua tài diễn tốt để người trông
Điều hay cẩn não gương đầu bạc
Lẽ phải hằn tâm phận má hồng
Đã trọn mười lăm lần tổ chức
Chuông vàng vọng cổ rất thành công
Thi Nang