NGOẠN CẢNH CHIỀU HÔM

Ở cõi trời tây ráng nhuộm vàng
Bên thềm đỏ rực những chùm trang
Từng cơn gió lạnh lùa qua cửa
Ngoạn cảnh chiều hôm bước khẽ khàng
Thi Nang