NGOẠN CẢNH CHIỀU THU

Ráng đỏ hoàng hôn nhuộm dãy lầu
Chân trời góc biển nhạn về đâu?
Khơi hình tự buổi đen màu tóc
Vẽ ảnh từ hôm bạc mái đầu
Lúc khổ tâm thường mang nghĩa nặng
Khi nhàn trí vẫn đọng tình sâu
Âm thầm ngoạn cảnh chiều thu ấy
Gió thoảng ngoài hiên gợi nỗi sầu
Thi Nang