NGOẠN CẢNH NHỚ NGƯỜI

Giữa cảnh đìu hiu nhành lá rụng
Ngoài song rệu rã cánh hoa tàn
Nhìn ong mới đậu bên chùm nhãn
Dõi bướm đang sà cạnh giỏ lan
Đã gợi ân tình khi sảng khoái
Vừa khơi kỷ niệm lúc thanh nhàn
Điều nhân mãi khắc vào tâm khảm
Việc nghĩa hay làm ở thế gian
Thi Nang