NGÓNG TRÔNG

Đường xưa lắm độ hoàng mai nở
Nẻo cũ nhiều phen bạch cúc tàn
Đợi kẻ chân trời luôn vững chí
Mong người góc biển mãi bền gan
Thi Nang