NGƯỜI ĐI KHÔNG VỀ

Già trông mặt biển mờ tăm cá
Trẻ dõi chân trời mịt bóng chim
Vượt chỗ đồi cao đường khúc khuỷu  
Vào nơi vực thẳm núi im lìm
Ân tình tạc miết trong thùy não
Kỷ niệm in hoài giữa trái tim
Đã mấy thu rồi chưa trở lại
Người đi vạn nẻo biết đâu tìm
Thi Nang