NHỚ NHUNG TRÔNG ĐỢI

+Hán Việt:
HOÀI VỌNG
Môn tiền hữu nại chi
Dữ tước lộng xuân thì
Vũ yến sầu châu lệ
Phi hồng thảm liễu my
Cô hình do ái mộ
Chích ảnh vị hồi quy
Sử thiếp tư hoài vọng
Bi phù ký biệt ly
Thi Nang
+Dịch thơ:
NHỚ NHUNG TRÔNG ĐỢI
Mít trước cổng cành lay
Đùa xuân sẻ gọi bầy
Lệ châu buồn én liệng
Mày liễu xót hồng bay
Vẫn chuộng hình đơn ấy
Còn đi bóng lẻ này
Cho nàng thêm nỗi nhớ
Biệt tích thật buồn thay!
Thi Nang (Phạm Văn Náng)