NHỚ THỜI KHÓI LỬA ĐÃ QUA

Viễn cảnh sa trường bóng ngựa ô
Từng băng lửa khói dựng cơ đồ
Lo tròn bổn phận mong bồi đắp…
Giữ vẹn sơn hà quyết điểm tô…
Bãi nhỏ,rừng sâu còn lạc xác
Đồi cao,vực thẳm đã xây mồ
Trần ai hãy nhớ lời thiên cổ:
“Nhất tướng công thành vạn cốt khô”
Thi Nang