QUA BẾN SÔNG XƯA

Lá rụng chiều thu nổi giữa dòng
Con thuyền rẽ nước cập bờ sông
Rời quê buổi ấy xa đầu bạc
Giã cảnh ngày nao biệt má hồng
Lúc bỏ thôn nghèo cha mãi đợi
Khi lìa xóm nhỏ mẹ hằng mong
Trông về nẻo cũ đầy thương nhớ
Ngoảnh lại nhà xưa buốt cõi lòng
Thi Nang