RỪNG THÔNG

Rừng thông rợp bóng phủ che đường
Đẹp cảnh tươi màu giữa nắng sương
Dãi gió nhiều hôm mà chẳng sợ
Dầm mưa lắm buổi dẫu khôn lường
Mây vừa chuyển chỗ về trăm hướng
Lá vẫn ru cành ở một phương
Đứng thẳng toàn thân bền cội rễ
Loài cây tuổi thọ rất phi thường
Thi Nang