SUM HỌP RỒI CHIA LY

Tiếc cảnh sum vầy đã vội qua
Thời gian ngắn ngủi tại quê nhà
Vui mừng gặp gỡ trong vài buổi
Tiễn cháu con về ở quận xa
Thi Nang