TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA (tt)

Được bè bạn gần xa cảm mến
Lúc Minh Khai đã đến Liên Xô
Tương phùng ở chốn thủ đô
Thắm tình đồng chí khi vô nơi này.
Hồng Phong cũng hăng say diễn thuyết:
270. ” Về Xô Viết Nghệ Tĩnh can trường
Phong trào Cách mạng Đông Dương
Đảng ta nhẫn nại kiên cường tiến lên”
Đã gây tiếng vang trên thế giới
Được nhiều người phấn khởi mến yêu
Trong tâm đọng lại bao điều
Bao nhiêu dặm thẳm bấy nhiêu nghĩa tình.
Sau khi xét quá trình hoạt động
Đại hội bảy trông rộng nhìn xa (*)
Bấy giờ công nhận Đảng ta
280.Góp phần phát triển tạo đà vươn cao.
Đã trải qua phong trào cộng sản
Hồng Phong được bè bạn hân hoan
Và bầu đại biểu trung can
Nên chàng đắc cử vào Ban Chấp hành (*)
Với chức danh Ủy viên chính thức
Hồng Phong càng nỗ lực xông pha
Nâng cao vị thế nước nhà
Gia tăng uy tín Đảng ta bội phần
Thi Nang
+Ghi chú:
(*) Đại hội bảy: là Đại hội bảy Quốc tế Cộng sản
(*) Ban Chấp hành: là Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản