TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA (tt)

Thuở ấy,Lê Hồng Phong cảm khái
Tiếng bom Phạm Hồng Thái vang lên
Làm cho rạng rỡ họ tên
Anh hùng ám sát toàn quyền Meclanh
Tiếc việc nước chưa thành bạn mất
Khiến lòng người chồng chất đau thương
Hồng Phong dấn bước dò phương
Rời Tâm Tâm Xã,tìm đường đấu tranh
Gặp Lý Thụy đồng hành hoạt động
130.Được kết nạp vào “Cộng sản đoàn”
Đêm ngày vất vả lo toan
Hồng Phong hoàn tất chu toàn việc chung
Nơi Quảng Châu,anh hùng tương ngộ
Đã trải nhiều gian khổ không nao
Kiên tâm để cứu đồng bào
Cơ duyên gặp gỡ trời cao an bài
Nguyễn Ái Quốc hằng ngày huấn thị
Lê Hồng Phong luyện chí rèn tâm
Thời gian thấm thoát hai năm
140.Nhìn về Tổ quốc xa xăm nhói lòng
Rồi Đảng cử Hồng Phong đi học
Vượt qua bao đèo,dốc,suối,sông
Đến Trường Đại học Phương Đông
Ở Nga,ra sức gắng công học hành
Thi Nang
(còn tiếp)
+Ghi chú:
- Lý Thụy: là tên của Nguyễn Ái Quốc ở thời điểm đó.