TIỄN BIỆT

餞 別
寒 風 碧 水 舊 江 頭
舞 隼 飛 鵟 綠 竹 丘
我 住 林 泉 添 料 想
朋 歸 市 鎮 減 憂 愁
枯 黃 栲 漆 蕭 條 岸
萎 頓 茅 蒲 寂 靜 洲
飲 泣 當 時 甘 餞 別
從 來 隔 阻 未 相 求
詩 囊
Hán Việt:
TIỄN BIỆT
Hàn phong bích thủy cựu giang đầu
Vũ chuẩn phi cuồng lục trúc khâu
Ngã trú lâm tuyền thiêm liệu tưởng
Bằng quy thị trấn giảm ưu sầu
Khô hoàng khảo tất tiêu điều ngạn
Ủy đốn mao bồ tịch tĩnh châu
Ẩm khấp đương thì cam tiễn biệt
Tòng lai cách trở vị tương cầu
Thi Nang
Dịch nghĩa:
ĐƯA CHÂN NGƯỜI LÊN ĐƯỜNG
Chốn đầu sông cũ nước xanh biếc, gió lạnh
Nơi gò tre biếc chim ó bay, chim cắt liệng
Ta ở rừng suối thêm suy nghĩ tính toán
Bạn về thị trấn giảm lo buồn
Bờ sông buồn bã, cây sơn, cây dẻ gai úa vàng
Bãi sông vắng vẻ, cây lác, cỏ tranh héo rũ
Lúc đó nuốt nước mắt đành cam đưa chân người lên đường
Từ trước đến nay xa cách ngăn trở chưa tìm nhau
Thi Nang