TIẾNG XE CHẠY ẦM ẦM


我 在 堂 軒 賞 識 茶
觀 衢 路 上 有 多 車
轟 轟 聽 響 傳 連 接
覽 菲 塵 煙 不 奈 何
詩 囊
+Hán Việt:
OANH
Ngã tại đường hiên thưởng thức trà
Quan cù lộ thượng hữu đa xa
Oanh oanh thính hưởng truyền liên tiếp
Lãm phỉ trần yên bất nại hà?
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
TIẾNG XE CHẠY ẦM ẦM
Ta ở hiên nhà thưởng thức trà
Xem trên đường thông được cả bốn mặt có nhiều xe
Nghe tiếng ầm ầm dội lại và truyền đi liên tiếp
Nhìn khói bụi mỏng mảnh chẳng biết làm sao được?
Thi Nang
+Dịch thơ:
TIẾNG XE CHẠY ẦM ẦM
Ta ở nơi hiên thưởng thức trà
Trên đường tấp nập lắm xe qua
Âm vang máy nổ truyền liên tiếp
Chẳng biết làm sao khói bụi mờ?
Thi Nang