TRÒ CŨ THĂM THẦY XƯA

Giã lớp xa trường tự buổi nao
Chiều nay kỷ niệm bỗng dâng trào
Bao trò thuở trước nay thành đạt
Đã trở về thăm,thấy tự hào
Thi Nang