TRỜI MƯA NGƯỜI ƯỚC

Trời mưa buổi hạ lúc ban chiều
Gợi ảnh khơi hình mãi mến yêu
Đã thấy hoa tàn thương một cảnh
Vừa xem quả rụng nhớ hai điều
Dông lùa thuở nọ cho cành gãy
Lũ cuốn năm nào để cột xiêu
Chỉ ước từ đây đừng bão lụt
Làm ăn phát đạt,giỏi giang nhiều
Thi Nang