TRƯA THU

Dải nắng vàng soi những đọt dừa
Len vào tận não tiếng gà trưa
Tình sâu đã tạc không hề thiếu
Nghĩa nặng còn ghi chẳng có thừa
Biệt bảng thầm thương ngày sóng vỗ
Xa trường lặng nhớ buổi đò đưa
Đường xưa lối cũ hằn tâm khảm
Cảnh vật đầu sông ngỡ mới vừa…
Thi Nang