TƯỢNG ĐÀI NGUYỄN TRÃI Ở ĐẦM SEN

Nguyễn Trãi anh hùng hiệu Ức Trai
Đời sau ngưỡng mộ đấng thiên tài
Phò Lê đuổi giặc yên bờ cõi
Giữa cảnh Đầm Sen đúc tượng đài
Thi Nang