VÃN CẢNH NÚI BÀ ĐEN

Bao đoàn viễn khách vượt đường xa
Vãn cảnh đầu xuân núi Điện Bà
Trước mỗi chùa thiêng ngàn kẻ lại
Trên từng lối nhỏ vạn người qua
Tôn thờ phận nữ tình son sắt
Kính nể tài nam nghĩa đậm đà
Để được an toàn lên xuống dễ
Nhi đồng phụ lão đến nhà ga
Thi Nang