VUI XUÂN PHÒNG DỊCH

Xuân về dịch Sác vẫn còn lan
Vẳng lại từ xa những tiếng đàn
Ngắm nhụy xem đài thanh thản não
Tin rằng cuộc sống sẽ bình an
Thi Nang