VƯỜN MÍT

Những buổi vun trồng mít mượt xanh
Hàng cây trĩu quả thắm tươi cành
Nhiều năm rợp bóng khu vườn nhỏ
Tỏa rộng mùi thơm giữa đất lành
Thi Nang