VƯỢT QUA GIAN KHỔ

Băng rừng vượt suối mỗi mùa khô
Những buổi trên thuyền gặp sóng xô
Đã trải qua nhiều cơn gió giật
Tàn xuân nhớ lại cảnh sông hồ
Thi Nang