TẠO DÁNG MAI

Đã tỉa dăm cành tạo dáng cây
Đành trơ trụi gốc buổi xuân này
Chà rong,xịt thuốc,làm phân đủ
Giữa độ tàn thu lá phủ đầy
Thi Nang