TRẢI DẶM TRƯỜNG

Nhớ bạn ngày xưa chẳng rẽ đường
Bây giờ kỷ niêm vẫn còn vương
Chân phồng gối mỏi nào e sợ
Vững chí bền gan trải dặm trường
Thi Nang